1. Algemeen

Door bij FineArt Printing Naarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FineArt Printing Naarden akkoord gaat. FineArt Printing Naarden heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u FineArt Printing Naarden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door FineArt Printing Naarden aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan FineArt Printing Naarden worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan FineArt Printing Naarden heeft verstrekt.

2. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FineArt Printing Naarden zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van FineArt Printing Naarden worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door FineArt Printing Naarden ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door FineArt Printing Naarden is ingestemd.
 6. FineArt Printing Naarden behoudt zich het recht voor de Algemeen Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van FineArt Printing Naarden zijn vrijblijvend en FineArt Printing Naarden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door FineArt Printing Naarden. FineArt Printing Naarden is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt FineArt Printing Naarden dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via de website www.fineartprintingnaarden.nl via email worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. FineArt Printing Naarden garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, kleurechtheid van productfoto´s en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4. Prijzen/ Betalingen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hier omtrent en zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten.
 2. Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per mail met het besteloverzicht en de factuur met betalingsgegevens. De bestelling wordt in behandeling genomen zodra de betaling is verwerkt.
 3. Betalingen geschieden via Ideal of ter plekke in onze werkplaats (contant of pin, let op geen credit card).
 4. FineArt Printing Naarden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat het een fout betreft, heeft FineArt Printing Naarden het recht de bestelling te weigeren.

5. Levering/ Verzenden

 1. De levertijd bedraagt voor de fotoafdrukservice 4 tot 7 kalenderdagen en gaat in wanneer de betaling is verwerkt. Voor de andere producten (canvas, foto op aluminium, Plexiglas en Acrylblok) geld een levertijd van 4 tot 10 kalenderdagen.
 2. De door FineArt Printing Naarden opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 3. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u of tijdens openingstijden in onze werkplaats.
 4. Het verzenden van de artikelen gebeurt met TNT Post. FineArt Printing Naarden is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending via TNT Post. Bestellingen worden verzonden als brievenbuspost of als pakketpost wanneer het product te groot is voor de brievenbus. Vanaf een bepaalde omvang is brievenbuspost immer niet meer mogelijk gezien de voorwaarden die TNT Post hier aan stelt. Deze voorwaarden zijn na te lezen op www.post.nl. Zelf ophalen in onze werkplaats in Naarden is ook mogelijk, maak hiervoor schriftelijk of telefonisch een afspraak voor.
  • Indicatie verzend/verpakkingskosten:
   Brievenbuspost: € 4,95
   Pakketpost Nederland: € 9,95 (tot 10 kg)
  • Pakketpost Europa:
   
Europa1: € 18,95 (tot 5 kg)
   
Europa2: € 21,95 (tot 5 kg)
   Europa3: € 23,95 (tot 5 kg)
  • Pakketpost buiten Europa:
   World: € 29,95 (tot 5 kg)
 5. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van het aantal bestelde producten.
 6. Eigendomsvoorbehoud, de eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan FineArt Printing Naarden verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en auteursrechten welke rusten op de door FineArt Printing Naarden geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. FineArt Printing Naarden garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. Retourneren en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u FineArt Printing Naarden daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Alle op maat geproduceerde producten kunnen niet worden geretourneerd.
 3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft FineArt Printing Naarden keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 4. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan FineArt Printing Naarden te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, de verpakking niet is verbroken en de factuur erbij zit, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen, de kosten voor het versturen van het nieuwe product komt dan ook voor uw rekening. De retourzendingen moet verstuurd worden naar: 
 FineArt Printing Naarden, Amsterdamsestraatweg 15d, 1411 AW Naarden.

8. Bestellingen/ Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en FineArt Printing Naarden, dan wel tussen FineArt Printing Naarden en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en FineArt Printing Naarden, is FineArt Printing Naarden niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van FineArt Printing Naarden.

9. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft FineArt Printing Naarden ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat FineArt Printing Naarden gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FineArt Printing Naarden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Privacy

FineArt Printing Naarden gaat zorgvuldig met uw gegevens om, uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor onze dienstverlening. Persoonlijke gegevens van de klant zullen door ons niet aan derden worden verstrekt.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12. Diversen

 1. Indien u aan FineArt Printing Naarden schriftelijk opgave doet van een adres, is FineArt Printing Naarden gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan FineArt Printing Naarden schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door FineArt Printing Naarden gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat FineArt Printing Naarden deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met FineArt Printing Naarden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door FineArt Printing Naarden vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. FineArt Printing Naarden is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13. Klachten/ Suggesties

Heeft u een klacht of misschien wel een goede tip, mail dan naar info@fineartprintingnaarden.nl. Klachten worden serieus genomen en rechtvaardig afgehandeld.